ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DEYNOS BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem en Flevoland onder nr. 39084956.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten, van Deynos BV dan wel één van haar groepsmaatschappijen (hierna “Deynos”). 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door Deynos bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna “Klant”) wordt nadrukkelijk afgewezen.

1.3 In geval een bepaling uit deze voorwaar­den ongeldig mocht blijken te zijn dan wel wordt vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalin­gen onverlet. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeenkomstig de geest van deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen van Deynos zijn vrijblijvend. Een door de Klant aanvaarde aanbieding kan door Deynos binnen vijf werkdagen na aanvaarding kosteloos worden herroepen.

2.2 Verstrekte gegevens en monsters gelden, voor zover niet specifiek gegarandeerd, als informatief en hiervan kan door Deynos worden afgeweken.

2.3 Deynos heeft het recht zaken met een afwijkend fabrikaat en/of merk te leveren, mits deze zaken over dezelfde relevante eigenschappen beschikken.

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen zijn gebaseerd op levering Ex Works Deynos (Incoterms laatste editie), exclusief verpakking, belastingen en toeslagen.

3.2 Indien de totale kostprijs van Deynos met meer dan 2,5% stijgt, is Deynos gerechtigd de aangeboden dan wel overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de Klant recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3.3 Betaling geschiedt, overeenkomstig het overeengekomen betalingsschema, op factuur, binnen 14 dagen netto na dagtekening daarvan. Ingeval de uitvoering van werkzaamheden vertraging ondervindt door oorzaken niet gelegen in de risicosfeer van Deynos, heeft zij het recht om in afwijking van een overeengekomen factuurschema, de inmiddels verrichte werkzaamheden te factureren.

3.4 Deynos heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op de Klant te verrekenen met schulden die zij of één van haar groepsmaatschappijen aan de Klant heeft.

3.5 Bij niet dan wel te late betaling is de Klant naast de wettelijk verschuldigde rente eveneens incassokosten (met een minimum van eur 75,- dan wel 15% van het verschuldigde indien dit hoger is) alsmede gerechtelijke kosten verschuldigd.

4. Levering en levertijden

4.1 Levering geschiedt Ex Works Deynos (Incoterms laatste editie). Deelleveringen zijn toegestaan.

4.2 Vanaf het moment van levering zijn alle geleverde zaken, ongeacht enig eigendomsvoorbehoud, volledig voor rekening en risico van de Klant. 

4.2 Aanlevering van materialen voor be- en of verwerking door Deynos geschiedt Duty Delivery Paid (DDP) Deynos (Incoterms laatste editie).

4.3 Bij levering controleert de Klant de geleverde zaken en/of de verrichte diensten. Manco’s, beschadigingen of andere tekortkomingen dienen door de Klant op de vrachtbrief dan wel het certificaat van oplevering te worden vermeld, bij gebreke waarvan de zaken geacht worden in goede staat te zijn afgeleverd. 

4.4 Emballage, zoals pallets en containers, welke niet is inbegrepen in de prijs blijft eigendom van Deynos en zal omgaand voor rekening van de Klant worden geretourneerd.

4.5 Levertermijnen vangen aan onmiddellijk aan na de schriftelijke opdrachtbevestiging door Deynos en na vervulling door de Klant van alle hiertoe gestelde voorwaarden zoals maar niet beperkt tot aanbetalingen en zekerheidsstellingen.

4.6 Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of vergoeding van de door de Klanten of door derden geleden schade.

4.7 De maximale aansprakelijkheid van Deynos voor te late levering is te allen tijde beperkt tot 2,5% van de orderwaarde. De Klant vrijwaart Deynos voor aanspraken van derden terzake.

5. Eigendomsovergang en -voorbehoud 

5.1 Behoudens het hieronder in lid 2 gestelde, gaat de eigendom van alle zaken over op de Klant bij levering. 

5.2 Deynos behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken totdat de volledige koopprijs, inclusief de prijs voor terzake verleende diensten, is voldaan. Het is de Klant niet toegestaan deze zaken te verkopen, over te dragen, te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen. Ongeacht het bovenstaande zijn de geleverde zaken vanaf het moment van levering voor risico van de Klant.

5.3 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen dan wel hiertoe gegronde vrees bestaat, is Deynos gerechtigd eigenmachtig de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen tegen creditering van de marktwaarde van de geleverde zaken verminderd met de kosten.

6. Garantie

6.1 Deynos garandeert aan de Klant de door haar geleverde zaken en verrichte diensten alsmede de deugdelijkheid van de gebruikte materialen. 

6.2 Indien binnen een periode van 6 maanden na levering tekortkomingen blijken, is Deynos gehouden, ter keuze van Deynos, tot vervanging van de geleverde zaak door levering van een nieuw product Ex Works Deynos na ontvangst van het gebrekkige product, levering van een nieuwe dienst dan wel herstel van de tekortkoming. Deze garantie is exclusief en alle aansprakelijkheid voor andere schade welke de Klant lijdt in verband met dan wel voortvloeiende uit een onvolkomenheid van geleverde zaken en/of diensten is specifiek uitgesloten.

6.3 Tenzij ontwerp en materiaalkeuze uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door Deynos, geldt deze garantie niet voor ontwerpen en materialen voorgeschreven door de Klant dan wel gebaseerd op haar informatie. 

6.4 Deze garantie geldt niet voor verbruikszaken en verrichte reparaties noch voor schades veroorzaakt door externe oorzaken. 

6.5 Ieder recht op garantie vervalt bij gebruik van de geleverde zaken anders dan volgens bestemming of voorschrift, bij reparatie door de Klant of een derde, bij onoordeelkundig gebruik dan wel bij gebruik van de geleverde zaken voordat het certificaat van oplevering is opgemaakt. 

6.6 Garantieaanspraken dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan Deynos kenbaar te worden gemaakt.

6.7 Is de toegang tot de geleverde zaken belemmerd, zoals onder andere door inbouw, dan zijn de kosten voor het toegankelijk maken van de zaken voor rekening van de Klant. 

6.8 Indien de Klant niet de eindgebruiker van de geleverde zaak of de werkzaamheden is, zijn de kosten samenhangend met de vervanging of herstel, voor zover die kosten verband houden met het feit dat de zaak en/of werkzaamheden zich niet bij de Klant bevinden, voor rekening van de Klant.

7. Opschorting en ontbinding

7.1 Deynos heeft het recht de uitvoering van haar prestaties op te schorten indien de Klant in verzuim is inzake de uitvoering van enige op haar rustende verplichting uit de onderhavige dan wel enige andere jegens Deynos bestaande verbintenis. Alsdan heeft Deynos het recht hieruit resulterende prijsverhogingen en termijnverlengingen door te voeren. 

7.2 Indien Deynos gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Klant, is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat door de Klant voldoende zekerheid is gesteld.

7.3 Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen op grond van de vorige leden voldoet, is Deynos gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

7.4 Onverminderd het hierboven bepaalde is Deynos gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in geval van een (aanvraag tot) faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van Deynos voor schades veroorzaakt door een haar toerekenbare tekortkoming, is te allen tijde beperkt tot de orderwaarde van de geleverde zaken en/of diensten.

8.2 Alle aansprakelijkheid van Deynos eindigt 6 maanden na levering.

8.3 Alle aansprakelijkheid van Deynos voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie, goodwillvermindering, recall-schade en aanspraken van afnemers is nadrukkelijk uitgesloten.

8.4 Alle aansprakelijkheid voor schade aan of veroorzaakt met door de Klant beschikbaar gestelde zaken is uitgesloten. De Klant is gehouden hiertoe adequate verzekering in stand te houden.

8.5 Alle door Deynos bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens ten behoeve van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers. 

8.6 De Klant vrijwaart Deynos van alle aanspraken welke de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen te boven gaan.

8.7 Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid nadrukkelijk overeengekomen. De hieruit resulterende risicoverdeling heeft expliciet gefungeerd als basis voor de prijsstelling.

9. Intellectuele eigendom

Deynos behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte of geproduceerde zaken, zoals maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en programmatuur. Alle dragers van intellectuele eigendom blijven of worden eigendom van Deynos en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden vertoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de Klant kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of verstrekking. De Klant is gehouden deze dragers op eerste verzoek van Deynos te retourneren.

10. Rechts- en forumkeus

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

10.2 De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats Hilversum is exclusief bevoegd.